Artikel 32 Geluidzone-Industrie

32.1   Bestemmingsomschrijving

32.1.1            Ter plaatse van de aanduiding “geluidzone-industrie” zijn uitsluitend niet-geluidgevoelige gebouwen toegestaan.

32.2   Bouwregels

32.2.1            In afwijking van het bepaalde in artikel 32.1.1 gelden voor het bouwen van woningen en overige geluidgevoelige gebouwen op of in deze gronden de volgende regels:

a.       een woning of overig geluidgevoelig gebouw mag worden gebouwd, als uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting vanwege het gezoneerd industrieterrein op enige gevel van het betreffende gebouw niet hoger zal zijn dan 50 dB(A) etmaalwaarde;

b.      een woning of overig geluidgevoelig gebouw mag worden gebouwd, als uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting vanwege het gezoneerd industrieterrein op enige gevel van het betreffende gebouw hoger zal zijn dan 50 dB(A) etmaalwaarde, doch niet hoger dan 55 dB(A) etmaalwaarde en als dientengevolge voor het betreffende gebouw door het bevoegd gezag een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder is vastgesteld.