Artikel 30 Waterstaat-Waterkering

30.1   Bestemmingsomschrijving

30.1.1 De voor “Waterstaat-waterkering” aangewezen gronden zijn -behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en)- mede bestemd voor waterkering en waterbeheersing.

30.2   Bouwregels

30.2.1            Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen ten behoeve van de andere aldaar voorkomende bestemming(en) worden gebouwd.

30.2.2            Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op of in deze gronden gelden de volgende regels:

a.       er mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de waterkering worden gebouwd;

b.      de hoogte van de onder a. bedoelde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 meter bedragen.

30.3   Afwijken van de bouwregels

30.3.1 Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van

het bepaalde in de artikelen 30.2.1 en 30.2.2, met inachtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende (bouw)regels en voorts onder de voorwaarde, dat:

a.       door de waterbeheerder schriftelijk is verklaard dat tegen de afwijking uit oogpunt van waterbeheersing en onderhoud van de waterkering geen bezwaar bestaat.

30.4   Gebruiksregels

30.4.1            Binnen deze bestemming is het niet toegestaan om gronden en bouwwerken te gebruiken ten behoeve van de andere aldaar voorkomende bestemming(en).

30.4.2          De uitvoering van werken of werkzaamheden binnen deze bestemming is toegestaan onder de voorwaarde, dat:

a.       vooraf schriftelijk advies is gevraagd aan de waterbeheerder;

b.      voor de werken of werkzaamheden door de waterbeheerder ontheffing van de desbetreffende verbodsbepalingen uit de Keur wordt verleend.

30.5   Afwijken van de gebruiksregels

30.5.1            Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 30.4.1. met inachtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende (bouw)regels en voorts onder de voorwaarde, dat:

a.       door de waterbeheerder schriftelijk is verklaard dat tegen de afwijking uit oogpunt van waterbeheersing en onderhoud van de waterkering geen bezwaar bestaat.