direct naar inhoud van 7.12 Wegverkeerslawaai
Plan: De Slottuin
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0201

7.12 Wegverkeerslawaai

Beoogde ontwikkeling

Op het voormalige Nova College te Heemstede zullen nieuwe woningen en appartementen worden gerealiseerd. Woningen zijn in het kader van de Wet geluidhinder geluidsgevoelige functies waarvoor akoestisch onderzoek nodig is. Voor dit onderzoek wordt verwezen naar het bij dit bestemmingsplan behorende rapport zoals opgesteld door Arcadis. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 11.

Resultaten en conclusie

Ten gevolge van het verkeer op de Cruquiusweg wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De maximale geluidsbelasting bedraagt 68 dB. Hierbij wordt tevens de uiterste grenswaarde overschreden. De woningen/appartementen waarbij de uiterste grenswaarde wordt overschreden kunnen niet zonder meer gerealiseerd worden.

De woongebouwen G en K ondervinden vanwege de Cruquiusweg een geluidsbelasting die hoger is dan de maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder. Het gaat om de noordwestgevel en de noordoostgevel van gebouw G en om de noordoostgevel van gebouw K. Om de woongebouwen toch te kunnen realiseren wordt een vliesgevel toegepast, waarbij de geluidsbelasting op de woninggevel zelf de voorkeursgrenswaarde niet overschrijdt. Alternatieven voor een vliesgevel zouden kunnen zijn het verlagen van de maximum snelheid op de Cruquiusweg, het aanbrengen van geluidreducerend asfalt op de Cruquiusweg of het plaatsen van een geluidsscherm. Vanuit verkeerskundig, stedenbouwkundig en financieel oogpunt zijn deze alternatieven echter minder wenselijk dan het toepassen van een vliesgevel op de betreffende bouwblokken.

Overigens zorgen gebouw G en K, door de hoogte en ligging parallel aan de Cruquiusweg, voor een relevante geluidafscherming van de achterliggende nieuwe woningen. Voor deze woningen moeten echter nog wel hogere waarden worden vastgesteld. Gebouw G en K hebben aan de zuidwestzijde een geluidluwe gevel, die uitstekend geschikt is voor balkons.

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden wordt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.