direct naar inhoud van 7.10 Verkeer en parkeren
Plan: De Slottuin
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0201

7.10 Verkeer en parkeren

Verkeersstructuur

Bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer

Het plangebied wordt voor het verkeer ontsloten vanaf de Ingenieur Lelylaan. Via de parallelle Cruquiusweg en de Slotlaan wordt aangesloten op de Javalaan. De parallelle Cruquiusweg is echter maar in een richting begaanbaar, van de Javalaan naar de Ingenieur Lelylaan. De Javalaan sluit vervolgens in noordoostelijke richting aan op de Cruquiusweg (N201). De N201 geeft verbinding in de richtingen Zandvoort en Hilversum.

De N201 is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 80 km/h. De Javalaan is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/h. De overige wegen rondom de locatie zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/h.

Bereikbaarheid voor langzaam verkeer en verkeersveiligheid

Het langzaam verkeer wordt op de 30 km/h wegen rondom de locatie gemengd met het gemotoriseerd verkeer afgewikkeld. Dit is conform de inrichting volgens Duurzaam Veilig. Langs de Javalaan (50 km/h-weg) is, conform de inrichting van deze weg volgens Duurzaam Veilig, een fietsstrook gelegen.

Bereikbaarheid per openbaar vervoer

Langs de Cruquiusweg, ter hoogte van de Javalaan, is op enige loopafstand van de locatie (circa 325 m) een bushalte gelegen. Hier halteren openbaarvervoersdiensten in de richtingen Haarlem en Uithoorn.

Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling

Door Goudappel Coffeng is in 2008 een rapport opgesteld waarin de verkeerseffecten van de herontwikkeling van het gebied in beeld zijn gebracht. Dit rapport is opgenomen als bijlage 9. In het verkeersonderzoek is uitgegaan van realisatie van 100 woningen. Allereerst is gekeken naar de verkeersgeneratie. De verkeersgeneratie in de huidige situatie en de situatie met een onderwijsvoorziening (juridisch/planologisch mogelijk) is vergelijkbaar en bedraagt circa 100 mvt/etmaal. De verkeersgeneratie van de toekomstige woningbouw zal circa 500 mvt/etmaal bedragen. Dit extra verkeer heeft echter geen negatief effect op de verkeersafwikkeling op de wegvakken, op het kruispunt Cruquiusweg/Javalaan en op de overige kruispunten in de buurt. Tevens heeft het bouwplan geen negatief effect op de bestaande verkeersveiligheid in de buurt.

Ook is in dit onderzoek gekeken naar de mogelijkheid om het plangebied geheel of gedeeltelijk rechtstreeks aan te sluiten op de Cruquiusweg. Geconcludeerd wordt dat deze alternatieve ontsluitingsmogelijkheid niet wenselijk en niet noodzakelijk is.

Parkeren

Om de parkeerbehoefte te bepalen is een parkeerbalans opgesteld, zie bijlage 10. Hieruit blijkt dat er voor de 95 te realiseren woningen 187 parkeerplaatsen benodigd zijn. Samen met de herinrichting van de Ingenieur Lelylaan zijn in totaal 219 parkeerplaatsen benodigd. Het plan voorziet in dit aantal, waarmee het aspect parkeren voldoende is uitgewerkt. Ter aanvulling op deze parkeerbalans is tussen de gemeente en de ontwikkelaar vastgelegd dat bij verschuiving van de prijsklassen voor de woningen er binnen het plangebied in eventuele aanvullende parkeerbehoefte wordt voorzien.

Conclusie

De ontsluiting voor zowel het gemotoriseerd verkeer als het langzaam verkeer als het openbaar vervoer is goed te noemen. De herontwikkeling zal tot meer verkeersbewegingen leiden dan in de huidige situatie. Dit leidt echter niet tot knelpunten in de verkeersafwikkeling of tot problemen ten aanzien van de verkeersveiligheid. Er zijn in totaal 219 parkeerplaatsen nodig om in de parkeerbehoefte te kunnen voorzien. Het aspect verkeer staat de herontwikkeling van het plangebied dan ook niet in de weg.