direct naar inhoud van 6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: De Slottuin
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0201

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Bro

Met de rijksdiensten en de provincie Noord-Holland is in een vroeg stadium afstemming gezocht. Deze instanties hebben aangegeven dat er respectievelijk geen rijks- en provinciaal belang in het geding is met de uitvoering van dit plan, mede vanwege de ligging in bestaand stedelijk gebied. Met het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft nauwe afstemming plaatsgevonden bij het opstellen van het ontwerp en inrichtingsplan.

6.1.2 Informatie en communicatie

Tijdens het planvormingsproces zijn twee informatiebijeenkomsten gehouden voor omwonenden en belangstellenden. De eerste avond was op 30 september 2009 en de tweede avond op 30 maart 2011, zodat zowel in een vroeg als in een gevorderd stadium de plannen zijn toegelicht. In de plannen is waar mogelijk rekening gehouden met de ideeën en wensen die tijdens deze avonden naar voren zijn gekomen. Daarnaast heeft er overleg plaatsgevonden met het 'overleg buurtcomité Nova'.

Op de aankondiging van het plan, waarbij ook de beleidsuitgangspunten en het stedenbouwkundig plan zijn gepubliceerd, zijn 41 reacties ingediend. De beantwoording daarvan is integraal opgenomen in bijlage 2.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vervolgens volgens de wettelijke procedure gedurende 6 weken ter inzage gelegen van 13 oktober 2011 tot en met 24 november 2011. De in deze periode ingediende zienswijzen en de beantwoording daarvan zijn als bijlage 3.