direct naar inhoud van 4.4 Gemeentelijk beleid
Plan: De Slottuin
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0201

4.4 Gemeentelijk beleid

Herziening van de beleidsstrategie Heemstede 2015

In deze visie op het toekomstige dorp verkent de gemeente eerst de huidige situatie, stelt zij zich opgaven en bekijkt wat er nodig is om de gewenste situatie te bereiken. Voor zover relevant voor het plangebied geeft deze visie een aantal punten aan.

Heemstede als groene woongemeente is de groene draad van de herziene beleidsstrategie. Daarbij staat Heemstede het beeld voor ogen van een gedifferentieerde, kwalitatief goede woningvoorraad, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de wensen en behoeften van woningzoekenden uit de gemeente en uit de regio. Dit met behoud en zo mogelijk versterking van de aanwezige groenkwaliteit, gevormd door de ecologische verbindingszones, de landgoederen, het openbaar groen in de wijken en niet in de laatste plaats het privégroen.

Dit alles vraagt om een zorgvuldige afweging bij het gebruik van de beschikbare ruimte. Substantiële nieuwbouw betekent al snel bouwen op een van de landgoederen en/of de groene randen van Heemstede.

Groenstructuurvisie

De Groenstructuurvisie geeft aan wat de belangrijke elementen zijn in de groenstructuur van Heemstede en welke visie er is om deze te behouden, te versterken of verder te ontwikkelen.

De zone waar het plangebied aan grenst, wordt in de visie aangeduid als 'oostelijke strandvlakte langs de Ringvaart en het Spaarne'. Deze zone kent uiteenlopende functies als agrarisch gebruik, sportvelden, volkstuinen en een voormalige vuilstort. Door het grotendeels open karakter vormt deze zone een visuele schakel tussen de bebouwing van Heemstede en het landschap van de Haarlemmermeer.

Verdere verdichting van dit gebied moet worden voorkomen door ontwikkelingen in dit gebied zo veel mogelijk te koppelen. Daarnaast wordt voor het gebied een recreatieve functie voorzien, als uitloopgebied voor de aangrenzende wijken. Daartoe moeten er goede verbindingen aangelegd worden vanuit de woonbuurten. Ook is een grotere herkenbaarheid van de gehele zone door een continue inrichting van de Spaarne- en Ringvaartoever belangrijk.

Nota Wonen (2007)

De nota Wonen constateert een verschuiving op de woningmarkt door ontwikkelingen als vergrijzing, wijziging van gezinssamenstelling en gewijzigde woonwensen. Dit resulteert in vraag naar woningen op maat, waarbij niet langer de kwantiteit voorop staat, maar de kwaliteit en service die woningen bieden aan hun gebruikers.

Naar aanleiding van een woningbehoefteonderzoek dat in het kader van de nota Wonen is uitgevoerd, geeft de nota aan dat de woningbehoefte het grootst is bij goedkope huurwoningen, dure huurwoningen en dure koopwoningen.

De ontwikkeling van de locatie van het voormalige Nova College wordt in de Nota Wonen al concreet benoemd. In de nota wordt echter nog vermeld dat onderzocht wordt welke mogelijkheden er voor herontwikkeling van het gebied zijn, waarbij wordt gedacht aan sociale woningbouw, woningen voor starters en mogelijk ook voor kleinschalige huisvesting van demente ouderen.

Tegelijkertijd geeft de nota aan dat beleid gericht op woningbouw in deze sectoren en voor deze doelgroepen vaak wordt achterhaald door de praktijk waarin hoge grond- en bouwprijzen een beperkende werking hebben op de mogelijkheden om specifiek voor deze doelgroepen te bouwen.

Archeologiebeleid (2010)

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) van kracht geworden. Hiermee is de verantwoordelijkheid voor het archeologisch erfgoed in belangrijke mate bij gemeenten neergelegd. Voor het opstellen van archeologiebeleid heeft de gemeente gebruikgemaakt van de expertise van het 'Steunpunt cultureel erfgoed'. Deze organisatie heeft het gehele bodemarchief van Heemstede geïnventariseerd op het gebied van archeologie. Op basis van die bevindingen is een archeologische waardenkaart opgesteld, die gezien kan worden als verfijning van de waardenkaarten van het Rijk en de provincie.

Naargelang de archeologische waarde binnen een gebied, wordt bij ruimtelijke ontwikkelingen van een bepaalde omvang archeologisch onderzoek verplicht gesteld. Ook de diepte van de ruimtelijke ontwikkelingen is hierbij van belang.

Voor het plangebied geldt dat deze in een gebied is gelegen waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen groter dan 2.500 m² en dieper dan 40 cm uitsluitend uitgevoerd kunnen worden indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat hiermee geen archeologische waarden geschaad worden.