direct naar inhoud van 4.3 Provinciaal en regionaal beleid
Plan: De Slottuin
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0201

4.3 Provinciaal en regionaal beleid

Provinciale structuurvisie (2010)

De provinciale structuurvisie 'Kwaliteit door veelzijdigheid, Noord-Holland in 2040' is 21 juni 2010 door Provinciale Staten vastgesteld. Een beknopte samenvatting van de visie op 2040, levert de volgende relevante hoofdpunten op:

  • Noord-Holland heeft droge voeten, ondanks de stijgende zeespiegel;
  • er zijn 200.000 woningen bijgekomen, deze woningen zijn zoveel mogelijk binnenstedelijk gebouwd;
  • door verdichting, het benutten van stationslocaties en knooppunten en ondergronds bouwen is het stedelijk gebied optimaal in gebruik;
  • de verschillende Noord-Hollandse landschappen en de bijbehorende cultuurhistorie zijn behouden, maar ook verder ontwikkeld.

Het plangebied is in de structuurvisie aangemerkt als 'metropolitaan stedelijk gebied' en 'bestaand bebouwd gebied'. Het algemene uitgangspunt van de provincie is om woningbouw zoveel als mogelijk binnen deze gebieden te realiseren. Een nadere uitwerking hiervoor, waarbij wordt ingegaan op het programma en de regionale spreiding, moet nog plaatsvinden in de provinciale woonvisie.

Provinciale ruimtelijke verordening ruimte (2010)

In de provinciale verordening ruimte zijn de beleidsuitgangspunten uit de structuurvisie juridisch doorvertaald naar regels, waar bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening moet worden gehouden, voor zover sprake is van een provinciaal belang. Activiteiten binnen het 'bestaand bebouwd gebied' (te vergelijken met de vroegere rode contour) treffen in beginsel geen provinciale belangen. De planologische regeling daarvan wordt in dat geval aan de gemeente overgelaten. Het plangebied valt in zijn geheel binnen het 'bestaand bebouwd gebied' (zie afbeelding). Het plan is dan ook in overeenstemming met het provinciale beleid.

afbeelding "i_NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0201_0008.jpg"Uitsnede Provinciale verordening ruimte (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)