direct naar inhoud van Artikel 13 Algemene afwijkingsregels
Plan: De Slottuin
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0201

Artikel 13 Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

  • a. de bij recht in dit plan gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10 % van die maten, afmetingen en percentages;
  • b. de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geven;
  • c. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, worden overschreden, indien een meetverschil als gevolg van de inpassing van bouwwerken in het terrein daartoe aanleiding geeft.

Een omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend indien:

  • a. de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
  • b. de afwijking geen onevenredige afbreuk doet aan het straat en bebouwingsbeeld;
  • c. de sociale veiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
  • d. de betreffende woonsituatie niet onevenredig wordt aangetast;
  • e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet onevenredig worden beperkt;
  • f. geen bestemmingsgrenzen worden overschreden.