direct naar inhoud van Artikel 9 Waterstaat - Waterkering
Plan: De Slottuin
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0201

Artikel 9 Waterstaat - Waterkering

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Waterstaat-waterkering” aangewezen gronden zijn -behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en)- mede bestemd voor waterkering en waterbeheersing.

9.2 Bouwregels
  • a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen ten behoeve van de andere aldaar voorkomende bestemming(en) worden gebouwd, indien als gevolg daarvan de waterkerende functie van de gronden wordt verminderd of teniet gedaan;
  • b. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op of in deze gronden gelden de volgende regels:
    • 1. er mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de waterkering worden gebouwd;
    • 2. de hoogte van de onder 1. bedoelde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 6 meter bedragen.

9.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in de artikel 9.2 met inachtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende (bouw)regels en voorts onder de voorwaarde, dat door de waterbeheerder schriftelijk is verklaard dat tegen de afwijking uit oogpunt van waterbeheersing en onderhoud van de waterkering geen bezwaar bestaat.

9.4 Gebruiksregels

Binnen deze bestemming is het niet toegestaan om gronden en bouwwerken te gebruiken ten behoeve van de andere aldaar voorkomende bestemming(en), indien als gevolg daarvan de waterkerende functie van de gronden wordt verminderd of teniet gedaan.

9.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 9.4 met inachtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende (bouw)regels en voorts onder de voorwaarde, dat door de waterbeheerder schriftelijk is verklaard dat tegen de afwijking uit oogpunt van waterbeheersing en onderhoud van de waterkering geen bezwaar bestaat.