Artikel 32 Wro-zone-wijzigingsgebied 1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding ‘'wro-zone-wijzigingsgebied 1” (i.c. de bedrijfspercelen op de hoek van de Kerklaanlaan en de Drenthelaan) de bestemmingen “Bedrijf- 1” en “Verkeer” geheel of gedeeltelijk te wijzigen in “Wonen” en/of “Tuin” en/of “Verkeer”, met dien verstande dat:

a.       de in het wijzigingsgebied gelegen gronden mogen worden bebouwd met uitsluitend woningen of een parkeervoorziening, dan wel met een combinatie van beide;

b.      in het geval van een combinatie de woningen en de parkeervoorziening naast elkaar mogen worden gebouwd, dan wel als woningen boven een parkeerkelder, dan wel als combinatievorm;

c.       de goothoogte van de woningen ten hoogste 6 meter bedraagt;

d.      de bouwhoogte van de woningen ten hoogste 10 meter bedraagt;

e.       voor zover woningen boven een parkeerkelder zijn gebouwd, de afgewerkte bovenzijde van de parkeerkelder ten hoogste 0,5 m boven het peil ligt;

f.        de bouwhoogte van andere parkeervoorzieningen, dan bedoeld onder e., inclusief balustrades, ten hoogste 4 m bedraagt;

g.       de nieuwe bebouwing door de situering ten opzichte van de omgeving en de onderlinge situering positief bijdraagt aan een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

h.       op een adequate wijze in de parkeerbehoefte wordt voorzien door te voldoen aan de op het moment van wijzigen geldende normen;

i.         geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

1.      de verkeersveiligheid;

2.      het behoud van parkeervoorzieningen, en

3.      de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;

j.        in het geval van ondergronds bouwen advies wordt gevraagd aan de waterbeheerder;

k.       met inachtneming van het bepaalde onder a. tot en met j. ter plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding–zonder bebouwing” gebouwen en overkappingen mogen worden gebouwd;

l.         onverminderd het bepaalde onder a. tot en met k., voor de gewijzigde bestemmingen de desbetreffende regels uit dit plan gelden.