Artikel 16  Groen

16.1   Bestemmingsomschrijving

16.1.1 De voor “Groen” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.       groenvoorzieningen;

b.      paden;

c.       water;

d.      het recreatief medegebruik;

e.       brug, ter plaatse van de aanduiding “brug”;

f.        speelterreinen, ter plaatse van de aanduiding “speelvoorziening”;

met daaraan ondergeschikt:

g.       (ontsluitings)wegen en straten;

h.       tuinen;

i.         parkeervoorzieningen;

j.        speelvoorzieningen, anders dan de onder f. bedoelde speelterreinen;

k.       openbare nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

l.         verhardingen;

m.     bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

16.2   Bouwregels

16.2.1 Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

16.2.2 Voor het bouwen van de in artikel 16.1.1 onder m. genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a.       de hoogte van perceel- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 meter bedragen;

b.      ter plaatse van de aanduiding “speelvoorziening” mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 4 meter bedragen;

c.       ter plaatse van de aanduiding “speelvoorziening” op het terrein achter Bleekersvaart 14 mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 10 meter bedragen met een maximaal oppervlak van 150 m2;

d.      de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of masten zijnde, mag ten hoogste 3 meter bedragen. Indien met een maatvoeringsaanduiding een andere hoogte is aangeduid, mag de hoogte van deze bouwwerken ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding “maximale bouwhoogte (m)” aangegeven hoogte bedragen;

e.       de hoogte van masten mag ten hoogste 7 meter bedragen.


16.3   Gebruiksregels

16.3.1 Op de gronden grenzend aan de bouwpercelen aan de zuidzijde van de Van Merlenlaan mag ten behoeve van de betreffende panden per bouwperceel 1 uitrit met een breedte van ten hoogste 2 meter worden aangelegd.