direct naar inhoud van 7.2 Bedrijven en milieuzonering
Plan: De Slottuin
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0101

7.2 Bedrijven en milieuzonering

Toetsingskader

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient ten aanzien van de voorgestelde ontwikkeling rekening te worden gehouden met eventuele milieuhinder door omliggende bedrijven. Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe en bestaande bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de afstemming tussen milieugevoelige en milieuhinderlijke functies wordt in het bestemmingsplan gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering (editie 2009). Hierbij wordt gekeken naar de volgende milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof. De richtafstanden gelden ten opzichte van een rustige woonwijk.

Onderzoek en conclusie

In de omgeving van het plangebied liggen geen bedrijven. Wel ligt op ongeveer 30 m van het plangebied het restaurant/zalenaccommodatie Het Oude Slot. Op grond van bovengenoemde VNG-publicatie valt een dergelijke activiteit in categorie 1. Voor activiteiten uit deze categorie geldt een richtafstand van 10 m ten opzichte van woningen in een rustige woonwijk. Aangezien het plangebied (een rustige woonwijk) op ongeveer 30 m van Het Oude Slot ligt, zal ter plaatse van het plangebied geen sprake zijn van onaanvaardbare milieuhinder. Ook wordt Het Oude Slot niet in haar bedrijfsvoering beperkt als gevolg van de realisatie van het bestemmingsplan. Daarom wordt geconcludeerd dat het aspect milieuhinder en omliggende functies geen belemmering oplevert voor de vaststelling van dit bestemmingsplan.