direct naar inhoud van Artikel 6 Water
Plan: De Slottuin
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0101

Artikel 6 Water

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeer te water;
 • b. het recreatief medegebruik, waaronder spelen;
 • c. waterlopen, watergangen en waterpartijen;
 • d. oevers, bermen en beplanting;
 • e. bruggen, ter plaatse van de aanduiding 'brug';
 • f. steigers, ter plaatse van de aanduiding 'steiger';
 • g. speelterreinen, ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening';

met daaraan ondergeschikt:

 • h. paden;

met de daarbij behorende:

 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die uit de aard van de bestemming kunnen volgen zoals kunstwerken, oeverbeschoeiingen, keermuren, steigers en meerpalen, met uitzondering van dammen en duikers.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen, overkappingen of onderbouwingen worden gebouwd.

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van de in artikel 6.1 onder i genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening' mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 4 m bedragen;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen of masten zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen; indien met een maatvoeringsaanduiding een andere hoogte is aangeduid, mag de hoogte van deze bouwwerken ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte bedragen.

6.3 Specifieke gebruiksregels

Binnen deze bestemming worden in ieder geval niet toegestaan het gebruik van de gronden als ligplaats voor woonschepen.