direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer
Plan: De Slottuin
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0101

Artikel 5 Verkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegverkeer;
 • b. wegen met ten hoogste 2 x 1 doorgaande rijstrook met bijbehorende opstelstroken en voorsorteervakken, busstroken, voet- en fietspaden;
 • c. verblijfsgebieden;
 • d. deels ondergronds gebouwde parkeervoorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
 • e. uitstekende bouwdelen van aangrenzende woningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1';
 • f. overkappingen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2';

met daaraan ondergeschikt:

 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. tuinen;
 • j. speelvoorzieningen;
 • k. water;
 • l. openbare nutsvoorzieningen;
 • m. (ontsluitings)wegen, straten en paden;

met de daarbij behorende:

 • n. gebouwen en overkappingen;
 • o. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.2 Bouwregels

Voor het bouwen op de in artikel 5.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

5.2.1 Parkeergarage
 • a. een deels ondergronds gebouwde parkeervoorziening, als bedoeld in artikel 5.1onder d, moet binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de diepte van een ondergronds gebouwde parkeervoorziening, als bedoeld in artikel 5.1 onder d, mag ten hoogste 1,5 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een ondergronds gebouwde parkeergarage, als bedoeld in artikel 5.1 onder d, mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduidingen 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte bedragen.

5.2.2 Overkappingen
 • a. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m.

5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de hoogte van perceel- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen;
 • b. de hoogte van trappen bedraagt ten hoogste 4,5 m;
 • c. de hoogte van masten mag ten hoogste 7 m bedragen;
 • d. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen.

5.3 Specifieke gebruiksregels

Binnen deze bestemming worden in ieder geval niet toegestaan:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horecabedrijven.