direct naar inhoud van Artikel 3 Groen
Plan: De Slottuin
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0101

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. paden;
 • c. water;
 • d. het recreatief medegebruik, waaronder spelen;
 • e. brug, ter plaatse van de aanduiding 'brug';
 • f. speelterreinen, ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening';

met daaraan ondergeschikt:

 • g. (ontsluitings)wegen en straten;
 • h. speelvoorzieningen, anders dan de onder f bedoelde speelterreinen;
 • i. openbare nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • j. verhardingen;
 • k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van de in artikel 3.1 onder m genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van perceel- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening' mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 4 m bedragen;
 • c. overige bouwwerken, geen gebouwen of masten zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen; indien met een maatvoeringsaanduiding een andere hoogte is aangeduid, mag de hoogte van deze bouwwerken ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte bedragen;
 • d. de hoogte van masten mag ten hoogste 7 m bedragen.