Artikel 34 Wro-zone-wijzigingsgebied 5

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding "wro-zone - wijzigingsgebied 5” (i.c. een deel van het perceel naast Hendrik de Keyserlaan 1) de bestemmingen “Wonen” en “Tuin” te wijzigen in “Maatschappelijk”, met dien verstande dat:

a.       de gronden niet mogen worden bebouwd met gebouwen en overkappingen;

b.      onverminderd het bepaalde onder a. voor de gewijzigde bestemming de desbetreffende regels uit dit plan gelden.