Artikel 33 Wro-zone-wijzigingsgebied 3

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding ‘'wro-zone-wijzigingsgebied 3” (i.c. het perceel Binnenweg 160) de bestemming “Gemengd 9”, geheel of gedeeltelijk te wijzigen in “Wonen” en/of “Tuin”, met dien verstande dat:

a.       voor zover een nieuw hoofdgebouw wordt gebouwd:

1.   dit hoofdgebouw aan één lange zijde samenvalt met de ter plaatse van de aanduiding "gevellijn" aangegeven (voor)gevellijn;

2.   de afstand tot de beide zijdelingse perceelgrenzen 3 meter bedraagt en;

3.   dit hoofdgebouw moet worden gebouwd binnen een vlak van ten hoogst 25 meter x 15 meter;

b.      de ter plaatse van de aanduidingen “maximale goothoogte (m)” en “maximale bouwhoogte (m)” aangegeven hoogtes ongewijzigd blijven;

c.       de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen maximaal 4 m bedraagt;

d.      het achtererf voor ten hoogste 40 % bebouwd wordt met aan- en uitbouwen en bijgebouwen, met dien verstande dat de totale bebouwde oppervlakte op het perceel ten hoogste 900 m² bedraagt, onderbouwingen uitgezonderd;

e.      voor zover woningen boven een parkeerkelder zijn gebouwd, de afgewerkte bovenzijde van de parkeerkelder ten hoogste 0,5 m boven het peil ligt;

f.        de bouwhoogte van andere parkeervoorzieningen dan bedoeld onder e., inclusief balustrades, ten hoogste 4 m bedraagt;

g.      de nieuwe bebouwing door de situering ten opzichte van de omgeving en de onderlinge situering positief bijdraagt aan een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

h.      op een adequate wijze in de parkeerbehoefte wordt voorzien, door te voldoen aan de op het moment van wijzigen geldende normen;

i.        geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

1.      de verkeersveiligheid;

2.      het behoud van parkeervoorzieningen, en;

3.      de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;

j.        in het geval van ondergronds bouwen advies wordt gevraagd aan de waterbeheerder;

k.      onverminderd het bepaalde onder a. tot en met j. voor de gewijzigde bestemmingen de desbetreffende regels uit dit plan gelden.