Artikel 32 Wro-zone-wijzigingsgebied 2

 

32.1.1            Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding “wro-zone-wijzigingsgebied 2” (i.c. de bedrijfspercelen aan de oostzijde van de Drenthelaan) de bestemming "Bedrijf 1" te wijzigen in de bestemmingen “Maatschappelijk” en/of “Kantoor” en/of “Cultuur en ontspanning”, met dien verstande dat:

a.       de ter plaatse van de aanduidingen “maximale goothoogte (m)” en “maximale bouwhoogte (m)” aangegeven hoogtes ongewijzigd blijven;

b.      op een adequate wijze in de parkeerbehoefte wordt voorzien, door te voldoen aan de op het moment van wijzigen geldende normen;

c.       geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

1.      een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

2.      de verkeersveiligheid;

3.      het behoud van parkeervoorzieningen, en

4.      de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;

d.      onverminderd het bepaalde onder a. tot en met c., voor de gewijzigde bestemmingen de desbetreffende regels uit dit plan gelden.

 


32.1.2            Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding ‘'wro-zone-wijzigingsgebied 2” (i.c. de aan de Drenthelaan gelegen achterzijden van de centrumfuncties aan de Raadhuisstraat) voor de aan de Drenthelaan gesitueerde centrumbebouwing, behorende bij de centrumvoorzieningen aan de Raadhuisstraat, binnen de bestemming “Centrum-1” de bedrijfs-, kantoor-, of maatschappelijke functie, alsmede de functie cultuur en ontspanning als hoofdfunctie toe te staan, met dien verstande dat:

a.       de voorzijde van een gebouw, met inbegrip van de (hoofd)toegang, gesitueerd moet zijn aan de Drenthelaan;

b.      de ter plaatse van de aanduidingen “maximale goothoogte (m)” en “maximale bouwhoogte (m)” aangegeven hoogtes ongewijzigd blijven;

c.       het ter plaatse van de aanduiding “maximum bebouwingspercentage (%)” aangegeven bebouwingspercentage voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ongewijzigd blijft;

d.      de nieuwvestiging een bruto vloeroppervlak heeft van ten hoogste 150 m²;

e.       bij nieuwvestiging van bedrijven uitsluitend bedrijven zijn toegestaan, die zijn genoemd in bijlage 1 (staat van bedrijfsinrichtingen) onder categorie 1en 2 en bedrijven die naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen;

f.        op een adequate wijze in de parkeerbehoefte wordt voorzien, door te voldoen aan de op het moment van wijzigen geldende normen;

g.       geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

1.      een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

2.      de verkeersveiligheid;

3.      het behoud van parkeervoorzieningen, en

4.      de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;

h.       de bepalingen van deze wijzigingsbevoegdheid zijn in ieder geval niet van toepassing op bebouwing en gebruik van deze gronden ten behoeve van detailhandel, dienstverlenende bedrijven en/of instellingen, speelautomatenhallen, horeca en wonen;

i.         onverminderd het bepaalde onder a. tot en met h., voor de gewijzigde functies de desbetreffende bij de bestemming “Centrum-1” behorende regels uit dit plan gelden.