Artikel 11 Sport

11.1   Bestemmingsomschrijving

11.1.1            De voor “Sport” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.       sportbeoefening, zowel in recreatieve als in wedstrijdvorm;

met daaraan ondergeschikt:

b.      parkeervoorzieningen;

c.       groenvoorzieningen;

d.      restauratieve voorzieningen;

e.       paden en verhardingen;

f.        water;

g.       openbare nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

h.       gebouwen en overkappingen;

i.         terreinen;

j.        bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

11.2   Bouwregels

11.2.1            Voor het bouwen op de in artikel 11.1.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

a.       een (hoofd)gebouw moet binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.      de goothoogte van een gebouw in een bouwvlak mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding “maximale goothoogte (m)” aangegeven hoogte bedragen;

c.       de (bouw)hoogte van een gebouw in een bouwvlak mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding “maximale bouwhoogte (m)” aangegeven hoogte bedragen;

d.      de dakhelling mag niet meer bedragen dan 70°.

11.2.2            Voor het bouwen van de in artikel 11.1.1 onder j. genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a.       de hoogte van perceel- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen;

b.      de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of masten zijnde, mag ten hoogste 2 meter bedragen. Indien met een maatvoeringaanduiding een andere hoogte is aangeduid, mag de hoogte van deze bouwwerken ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding “maximale bouwhoogte (m)” aangegeven hoogte bedragen;

c.       de hoogte van masten mag ten hoogste 7 meter bedragen.

11.2.3            In deze gronden mogen kelders of onderbouwingen worden gebouwd.

11.3   Gebruiksregels

11.3.1            Binnen deze bestemming worden in ieder geval niet toegestaan:

a.       het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;

b.       het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een horecabedrijf;

c.       het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.