Artikel 10 Recreatie

10.1   Bestemmingsomschrijving

10.1.1            De voor “Recreatie” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.       recreatieve doeleinden;

b.      jachthaven, ter plaatse van de aanduiding “jachthaven”;

met daaraan ondergeschikt:

c.       parkeervoorzieningen;

d.      groenvoorzieningen;

e.       paden en verhardingen;

f.        water;

g.       openbare nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

h.       bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

10.2   Bouwregels

10.2.2            Voor het bouwen van de in artikel 10.1.1 onder h. genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a.       de hoogte van perceel- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen;

b.      de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of masten zijnde, mag ten hoogste 3 meter bedragen;

c.       de hoogte van masten mag ten hoogste 7 meter bedragen.

10.2.3            In deze gronden mogen geen kelders of onderbouwingen worden gebouwd.

10.3   Gebruiksregels

10.3.1            Binnen deze bestemming worden in ieder geval niet toegestaan:

a.       het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel.